top of page

บริการ

ขอบข่ายการให้บริการของบริษัท T-Land Ltd. แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ 1) งานบริการด้านการศึกษา และ 2) งานบริการด้านการท่องเที่ยว

ไม่ว่าจะเป็นงานบริการด้านการศึกษาหรืองานบริการด้านการท่องเที่ยว  เป้าหมายของเราคือเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ  ดูแล  ทุกท่านเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในนิวซีแลนด์

บริการด้านการศึกษา
 

การบริการด้านการศึกษา แบ่งเป็นการเรียนแบบระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่การเรียนภาษาจนไปถึงการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดชาติหนึ่ง

 

บริการด้านท่องเที่ยว
 

นิวซีแลนด์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงาม ธรรมชาติยังคงความบริสุทธิ์สวยงาม มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ผู้คนอัธยาศัยดีเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน 

 

 

 

สนใจมาเรียน มาเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา

bottom of page